حفظ عادت ها و سنت های غذایی محلی همچون  نظام غذایی مدیترانه ای برای دسترسی همه افراد به برنامه های  غذایی سالم  و  دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار مهم است و چنین برنامه های غذایی سنتی باید محافظت و ترویج شوند. این پیام اصلی نشستی بود که امروز توسط دولت ایتالیا و با حمایت  فائو با هدف تعمیق درک رژیم غذایی مدیترانه و افزایش آگاهی در مورد چگونگی کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار شد.

این  نشست که اولین از یکسری نشست های برنامه ریزی شده مرتبط با عادات و سنت های غذایی مدیترانه ای است، برمنشأ، تاریخ ، سنت ها  و اصول نهفته در  نظام غذایی مدیترانه ای تمرکز داشت. آقای دکتر عمادی  نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در رم   نیز به عنوان رئیس کمیته کشاورزی فائو ضمن سخنرانی در خصوص عادات غذایی مدیترانه ای  و جیاس ( نظام میراث کشاورزی مهم جهانی فائو)  ویژگی های غذای سنتی ایرانی   و  رژیم غذایی بومی و سنتی به عنوان پدیده ای، متنوع و پویا را بشرح ذیل برشمرد.

 – سازگاری آنها با   آب و هوای  و عوامل محیطی محلی
– دارا بودن خصوصیات فرهنگی ، تاریخی ، اقتصادی  و هویت  آمیخته با ارزشهای فرهنگی ، سبک زندگی و عوامل اجتماعی
– تنوع بسیار آن از نظر ت مواد غذایی اولیه ، ترکیب ، تهیه ، فرآوری ، خدمات و الگوی مصرف  (روزانه ، فصلی و  و در حوزه فرهنگی-اجتماعی ،مراسم  مهمانی و مذهبی).

 علاوه بر این وی بر  اهمیت حفظ  غذای سنتی تاکیدو  نقش فائو را در این راستا برشمرد.  برای مشاهده پاورپوینت سخنرانی اینجا کلیک کنید.

در ادامه نشست نمایندگان دو سایت جیاس  ایتالیا شامل باغ های سنتی سواوه و باغ های زیتون منطقه فی مابین شهرهای اسیزی و  اسپولتو  که اخیرا به به دلیل  “مناظر برجسته و  زیبا و ترکیبی از تنوع زیستی کشاورزی ، اکوسیستم مقاوم و یک میراث ارزشمند  در لیست جیاس فائو پیوسته است  نیز در این جلسه سخنرانی نمودند. بیشتر

 برای مشاهده ویدئوی نشست اینجا کلیک کنید.