رکود اقتصادی جهانی ناشی از کوید 19: محرک های اقتصادی باید بر جلوگیری از گرسنگی در جهان متمرکز گردند

صندوق بین المللی پول (IMF) در ژانویه پیش بینی نمود که در سال 2020 اقتصاد جهانی  3.3 درصد رشد خواهد داشت، با این حال آخرین پیش بینی صندوق مذکور، در ماه آوریل ، بودن در نظر گرفتن شرایط صعودی و یا خطرارت متعدد،  اکنون رکود 3.0 درصدی  را پیش بینی می کند.

وضعیت ارائه شده در این مختصر پیش بینی می کند که اگر رکود جهانی پیش بینی شده ، به دلیل اثرات کوید 19 ، باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) بین دو تا ده درصد در همه کشورها شود، سپس در سال 2020 ، تعداد افراد بدون غذا در کشورهای واردکننده مواد غذایی از  14.4 میلیون نفر به 80.3 میلیون نفر افزایش می یابد که بیشتر آنها از کشورهای کم درآمد هستند. محرک اقتصادی در همه کشورها باید بر حفظ زنجیره های تأمین مواد غذایی و در عین حال محافظت از دسترسی به مواد غذایی تولید شده در سطح محلی ، منطقه ای و جهانی متمرکز شود. اقدامات محرکی برای مقابله با تهدید فعلی برای دسترسی به مواد غذایی باید بر تلاشها برای ایجاد مقاومت در سیستم های غذایی تأکید کند تا آنها را از کساد و رکود اقتصادی آینده محافظت نماید. بیشتر