FAO’s Big Data Tool سامانه ارائه آخرین اطلاعات وضعیت زنجیره های مواد غذایی تحت تاثیر کوید 19

این ابزار  توسط آزمایشگاه داده های FAO ایجاد شده و  بضورت روزانه  اطلاعات مربوط به  تأثیر بیماری همه گیر COVID-19 بر غذا و کشاورزی ، زنجیره های ارزش ، قیمت مواد غذایی ، ایمنی مواد غذایی و اقدامات انجام شده در این زمینه  را جمع آوری ، سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کند. هدف نهایی آن  در اختیار گذاشتن اطلاعات ، واقعیات و تجزیه و تحلیل  مربوطه به  چگونگی تأثیر  کوید 19 بر  زنجیره های غذایی برای کمک به آنها در راستای اتخاذ سیاست و  تصمیم گیری است. اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید