با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در تامین معیشت و امنیت غذایی و نقش مهم آن در تولید مواد غذایی در جهان  دهه  2019-2028 توسط سازمان ملل متحد دهه کشاورزی خانوادگی نام گرفته است. معرفی این دهه طی کنفرانسی از تاریخ 27 لغایت 29 ماه مه در  مقر فائو در رم صورت پذیرفت و آقای دکتر عمادی به نمایندگی از کشورمان و به عنوان یکی از اعضای کمیته راهبردی دهه کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد در این نشست سخنرانی نمود. برای مشاهده ویدویی مصاحبه با خبرگذاری جمهوی اسلامی  در این ارتباط اینجا کلیک کنید.

قطعنامه  مربوط به نامگذاری دهه کشاورزی خانوادگی در ابتدای اکتبر 2017 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف این دهه، الهام بخشیدن به جامعه بین المللی برای ایجاد یک تعهد سیاسی تازه برای حمایت از کشاورزان خانوادگی و ایجاد سیاست های کشاورزی برای خانواده است. قطعنامه  مذکور کشاورزان خانوادگی را به عنوان رهبران اصلی در پیروی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs)، به ویژه در تضمین امنیت غذایی جهانی، ریشه کنی فقر، پایان دادن به گرسنگی، حفظ تنوع زیستی، دستیابی به پایداری محیطی و کمک به مهاجرت،  می شناسد. لذا دهه کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد یک فرصت فوق العاده ای برای پیشبرد سیاست های عمومی توسعه کشاورزی خانوادگی و پیشرفت در جهت اهداف توسعه پایدار است. کشاورزی خانوادگی برای توسعه پایدار در بسیاری از جنبه ها، از جمله ریشه کنی فقر، گرسنگی و تمام انواع سوء تغذیه و همچنین حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی بسیار مهم است  و  تعهد دولت ها، تخصیص منابع، توسعه سیاست های عمومی و دیالوگ اجتماعی، “عناصر اولیه” برای حمایت از خانواده های کشاورزی می باشند و  ضرورت های اصلی  “سیاست های متمایز، موثر و متقابل” از جمله تضمین دسترسی کشاورزان خانوادگی به منابع طبیعی و وسایل تولید، به ویژه زمین و آب، و ارتقاء بازار های فراگیر تر از طریق ابزارهای خرید  محصولات کشاورزی خانوادگی است.  در این راستا ا  تقویت ابزارهای حمایت اجتماعی  و سازگاری با تغییرات آب و هوایی، از جمله شیوه های کشاورزی  و  ارتقاء استقلال اقتصادی زنان روستایی برای  ارتقاء امنیت غذایی و همچنین  ایجاد چارچوب قانونی و نهادی ضروری است. بیشتر