رویداد تنوع زیستی در حاشیه چهل و یکمین کنفرانس فائو

رویداد تنوع زیستی در حاشیه چهل و یکمین کنفرانس فائو

رویداد تنوع زیستی در حاشیه جهل و یکمین کنفرانس فائو  در تاریخ 25 ژوئن در مقر فائو برگزار گردید. دراین نشست  آقای دکتر عمادی به عنوان یکی از سخنرانان نشست در خصوص راه پیش رو برای تنوع زیستی برای غذاو کشاورزی سخنرانی نمود.

تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی  ازجمله  مهم ترین منابع زمین است هزاران گونه و تنوع ژنتیکی شبکه زندگی را تشکیل می دهد  که برای سازگاری کشاورزی و تولید مواد غذایی  با شرایط جدید،از جمله تغییرات آب و هوایی ضروری است . متعاقب یافته های نخستین گزارش فائو در مورد وضعیت تنوع زیستی جهانی برای غذا و کشاورزی و  گزارش  ارزیابی جهانی تنوع زیستی و خدمات اکو سیستم  ارائه ای توسط پلت فرم مربوطه (IPBES) که هر دو در اوایل سال 2019 ارائه شدند ،  رویداد مذکور به بحث در مورد  اینکه چگونه این  پیش بینی  ها می تواند به اقدام در سطح ملی و منطقه ای و جهانی  بیانجامد پرداخت  که پیشنهادات ارائه ای  در طی این رویداد  فرآیندهای در جریان از جمله توسعه  چارچوب جهانی تنوع زیستی پس از 2020  کمک خواهد کرد. بیشتر