نشست دانش بومی برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک  دومین نشست از یکسری نشست های برنامه ریزی شده مرتبط با عادات و سنت های غذایی مدیترانه ای است که روز جاری در مقر فائو در رم برگزار گردید. آقای دکتر عمادی  نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در رم   نیز به عنوان رئیس کمیته کشاورزی فائو ضمن سخنرانی در این نشست  ویژگی های اصلی نظام های غذایی سنتی و بومی را بشرح ذیل برشمرد:

 – سازگاری آنها با   آب و هوای  و عوامل محیطی محلی
– دارا بودن خصوصیات فرهنگی ، تاریخی ، اقتصادی  و هویت  آمیخته با ارزشهای فرهنگی ، سبک زندگی و عوامل اجتماعی
– تنوع بسیار آن از نظر مواد غذایی اولیه ، ترکیب ، تهیه ، فرآوری ، خدمات و الگوی مصرف  (روزانه ، فصلی و  و در حوزه فرهنگی-اجتماعی ،مراسم  مهمانی و مذهبی).

علاوه بر این  در بهره گیری  از نظام های غذایی بومی برای نیل به دستورکار سال 30 بر نقش فائو به عنوان کاتالیزوری برای نیل به امنیت جهانی غذا و ایمنی غذا  از طریق ارائه دانش و اطلاعات رسانی  ، لحاظ نمودن همه کشورهای عضو  به ویژه جوامع  بومی، ایجاد کانون جهانی ارائه دانش بومی به عنوان پایگاهی جهت  تبادل اطلاعات ، تسهیل و تشویق نقش دانش بومی در فرآیند لحاظ نمودن تنوع زیستی در  برنامه اقدام  نظام های غذایی  و همچنین  گنجاندن این نظام ها به عنوان موتور  سیستم های کشاورزی در  جیاس  تاکید کرد.