سمپوزیوم آینده مواد غذایی  از تاریخ 10 الی 11  ژوئن در مقر فائو در رم برگزار می گردد. برای مواجهه به چالش های مربوط به پایداری سیستم های غذا و چالش های ماندگار سوء تغذیه در تمام اشکال آن ،  روز اول نشست به تبادل دانش  و  فن آوری های نوین در بین جوامع علمی و  موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی اختصاص خواهد یافته است و  روز دوم بر تجربیات و بهترین شیوه های مربوط به جنبه های مختلف آینده غذا و نیاز به تغییر سیستم غذا تمرکز خواهد داشت. این سمپوزیوم دو روزه دانشگاهیان، محققان، سیاستگذاران، نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و سازمان های دولتی را برای بحث در مورد  موارد ذیل  و مسیرهایی برای آینده ی پایدار غذا و رژیم های سالم غذایی دور هم گرد خواهد آورد.

بحث ها در اطراف چهار حوزه اصلی متمرکز می شوند:

1. تحقیق، شکاف و نیازهای علمی برای سیستم های غذایی پایدار و رژیم های سالم
2. مدیریت سیستم های غذایی برای رژیم های غذایی سالم
3. ایجاد اعتماد مصرف کننده به سیستم های غذایی
4.  تبدیل سیستم های غذایی تغذیه: موارد مورد نیاز؟

بیشتر