سمپوزیوم بین المللی  در خصوص  ” منابع آب غیر متعارف: برای دستیابی به امنیت غذایی”  ، با همکاری چارچوب جهانی کمبود آب در کشاورزی (WASAG) ، فائو  و دولت اسپانیا، از تاریخ 14-15 نوامبر 2019 در مادرید ، برگزار می شود. کمبود آب شیرین در حال حاضر همه قاره ها را تحت تأثیر قرار داده است و پیش بینی می شود با توجه به افزایش تقاضای همه مصرف کنندگان آب ، افزایش جمعیت ، عدم تطابق منابع آب و سرمایه گذاری های هدفمند کافی در زیرساخت ها ، به مرور زمان شدت یابد. همه این عوامل با تغییر اقلیم و الگوهای بارندگی نامناسب تشدید می شوند.  کشاورزی بیش از سایر بخش ها  تحت تأثیر کمبود آب است. تخمین های سازمان ملل متحدنشان می دهد که تا سال 2025 ، یک میلیارد و 800 میلیون نفر در مناطقی با کمبود آب  زندگی می کنند و کاهش اتلاف آب و انتقال مجدد آب به مناطق تحت فشار ، نیاز به سرمایه گذاری های کلان و استفاده از آب های غیر متعارف دارد. بیشتر