سمپوزیوم بین المللی  نوآوری های بخش کشاورزی برای کشاورزی خانوادگی  جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار  از تاریخ 30 آبانماه لغایت 2 آذر در مقر فائو  در حال برگزاری است. در نشست روز جاری 30 آبانماه  آقای  دکتر عمادی نماینده دائم  جمهوری اسلامی ایران  به عنوان رئیس اولین پانل سمپوزیوم  تحت عنوان  ” پتانسیل نوآوری کشاورزی برای کشاورزان خانوادگی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار”   در این زمینه سخنرانی  و توجه کشورهای عضو فائو را به اهمیت  نوآوری برای کشاورزان خانوادگی خرد و متوسط  و نقش آن  در نیل به اهداف توسعه پایدار مورد تاکید قرار داد. این سمپوزیوم بر نوآوری های مورد نیاز کشاورزی خانوادگی و کشاورزان کوچک و متوسط تاکید دارد و 600 نفراز  نمایندگان 194 کشور عضو سازمان فائو ، نمایندگان سازمان های بین المللی  وابسته و غیر وابسته به سازمان ملل  متحد ، دست اندرکاران غیر دولتی  و نمایندگان نهادهای بخش خصوصی (از جمله بنیادهای بشردوستانه، موسسات پژوهشی و دانشگاهی، سازمان های تولیدی و تعاونی ها) در آن حضور دارند. این سمپوزیم سه روزه در برگیرنده یک نشست سطح بالا و نشست های فنی در ارتباط با موضوعات استراتژیک و نمایشگاه نوآوری با تمرکز بر نمونه هایی از نوآوری های موفق  مورداستفاده کشاورزان خانوادگی نیز می باشد و جلسه ویژه ای نیز به نوآوران جوان اختصاص یافته است.

حمایت و تسریع  ، توانمندسازی و ایجاد پتانسیل نوآوری  و راه کارهای پیشرو در طی پانل های مربوطه  مطرح و  موضوعات  مختلفی از جمله مرکزیت  دادن به کشاورزی خانوادگی ، تقویت موسسات تحقیقاتی، آموزش و پرورش ، ایجاد پل ارتباطی برای تسریع در نوآوری،   ایجاد سیستم های نوآورانه کشاورزی ،  افزایش دسترسی به بازار و جذب بخش خصوصی ، هدایت و ایجاد مشارکت های نوآورانه  مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.

 مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با آقای دکتر عمادی

برنامه سمپوزیوم

برای مشاهده  ویدویی مستقیم نشست اینجا کیک کنید.