سمینار تحول دیجیتال کشاورزی  در مقر فائو در رم برگزار می گردد. این سمینار  متعاقب یازدهمین نشست جهانی غذا و کشاورزی در برلین (GFFA 2019)  و برای پاسخگویی به درخواست وزرای کشاورزی در نشست برلین  جهت ایجاد شورای دیجیتال کشاوری برگزار می گردد و با گردهم آوردن کلیه دست اندارکارن  از جمله سیاست گذاران، شرکای توسعه، سیستم سازمان ملل، بخش خصوصی و دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی  در نظر دارد به شناسایی چالش های تحولات دیجیتال در سیستم کشاورزی و سیستم های روستایی ، کشف مسیرهای ارزیابی ریسک و فرصت های حاصل  از تحولات دیجیتال در طول زنجیره ارزش پرداخته  تاثیرات فناوری  و خطرات ناشی از دیجیتال سازی کشاورزی را بررسی نماید.