سیستم های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای در خط مقدم پاسخ به کوید 19برای اطمینان از امنیت غذایی

پیامدهای  جهانی کوید 19 روزانه در حال گسترش است. دولت های سراسر جهان با  چالش های به حداقل رساندن تأثیر  ویرانگر  آن بر سلامت و حفظ جان انسانها  و تأمین منابع غذایی کافی و عملکرد خدمات به افراد نیازمند و همچنین مقابله با پیامدهای اقتصادی COVID-19 مواجهه هستند.  در این شرایط انتظار می رود 548 میلیون نفر دیگر را زیر خط فقر کشانده شوند.  علاوه بر اختلالات موجود و تهدیدهای آتی برای زنجیره تأمین مواد غذایی ، شیوع کوید 19 آسیب پذیری شدیدی بخش کشاورزی ایجاد کرده است.  لذا برای اطمینان از پاسخ مناسب و به موقع  بسیج کلیه ابزارها ، نهادها و ذینفعان موجود از بخشهای دولتی و خصوصی و جامعه مدنی بسیار مهم است. سیستم های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای کشاورزی یا ( ٍAgricultural extension and advisory services (EAS  نقش مهمی را در خط مقدم برای پاسخ به  اثرات اپیدمی کوید 19 در مناطق روستایی ایفا می کنند. با این حال ، برای سازگاری با  مقررات دولت ها در این شرایط اضطراری، غرضه کنندگان  این خدمات باید به سرعت روش های کار خود را تغییر دهند. بیشتر