ظهور جهانی بیماریهای عفونی: ارتباط آن با مصرف گوشت وحشی ، اختلال در اکوسیستم ، تخریب زیستگاه و از بین رفتن تنوع زیستی

شواهدی موجود نشان می دهد تغییرات  و از بین رفتن تنوع زیستی عوامل اصلی بروز بیماری های عفونی هستند.  درک بهتر نقش اکوسیستم ها در  بیماری ها به تحقیقات سیستماتیک تری نیاز است. اجرای مؤثر رویکرد One Health ، ارتقاء پاسخ های هماهنگ چند بخشی و چند رشته ای ، می تواند خطرات انتقال بیماری و  خطر برای  سلامت و رفاه انسان و  حیات وحش و دام را کاهش دهد. فائو در نشریه خود  مختصراً به موضوع ظهور جهانی بیماریهای عفونی و ارتباط  آن با مصرف گوشت حیوانات وحشی ، اختلال در اکوسیستم ، تخریب زیستگاه و از بین رفتن تنوع زیستی می پردازد. در بسیاری از نقاط جهان ، گوشت جیوانات وحشی یک کالای لوکس است. این تقاضا بازارهایی را ایجاد می کند که شکار حیوانات وحشی را به سمت سطوح ناپایدار سوق داده و خطرات ناشی از سرایت عوامل بیماری را  افزایش می دهد. این نشریه  علاوه بر این مجموعه ای از اقداماتی را ارائه می دهد که به مقابله با مسائل پیچیده  در ارتباط با اختلال در زیستگاه حیات وحش ، از بین رفتن تنوع زیستی و شیوع بیماری هاکمک می کنند. بیشتر