سازمان  خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) و دولت سوئیس  برای معرفی کاندیداتوری جهت اخذ جایزه بین المللی نوآوری برای غذا و کشاورزی پایدار دعوت به عمل آورده است. براساس این دعوت از افراد، شرکت های خصوصی  و یا موسسات دعوت به عمل آمده است تا حداکثر تا  تاریخ 9 اسفند ماه سال جاری ( 28 فوریه 2019 ) درخواست های خود را برای دو جایزه ذیل تقاضا نمایند:

  • جایزه دیجیتالی سازی و نوآوری برای سیستم های غذایی پایدار (40،000 دلار) – نوآوری هایی که بیش از یک سطح زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهند و ارتباط بین کشاورزان و مصرف کنندگان را تقویت می کنند.
  • جایزه نوآوری های برای تقویت جوانان در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی تأمین می کند (20،000 دلار) – نوآوری هایی که نقش جوانان (زیر 35 سال) را در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی تقویت می کند.

بیشتر