مراسم اهدای جوایز کنفرانس فائو و جایزه نوآوری بین المللی برای غذا و کشاورزی پایدار

مراسم اهدای  جوایز کنفرانس فائو و جایزه نوآوری بین المللی برای غذا و کشاورزی پایدار

مراسم  اعطای جوایز  کنفرانس  فائو به افراد، موسسات و سازمان هایی که موفقیت های برجسته ای را در مبارزه با گرسنگی به دست آورده اند در مقر فائو در م برگزار  گردید.  آقای دکتر عمادی نماینده کشورمان به عنوان رئیس کمیته کشاورزی فائو از اعضای کمیته تعیین جوایز بود. در این مراسم  در تاریح 26 ژوئن برگزار شد وزارتخانه های کشور های پاکستان و رواندا، یک گروه از روزنامه نگاران اسپانیایی، یک کشتی تحقیقاتی نروژی، گروهی از نمایندگان مجلس کشور شیلی  و کارکنان فائو  در جنوب سودان و یمن ،  جوایز مذکور را به خود اختصاص دادند.

وزارت امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان و وزارت کشاورزی و منابع دام  کشور رواندا به طور مشترک جایزه ادوارد ساووما را برای اجرای پروژه های با بهره وری بالا که از طریق برنامه همکاری فنی فائو (TCP)  تامین می شوند را دریافت نمودند. وزارتخانه پاکستان برای کارایی استثنایی خود در اجرای یک برنامه نظارت بر تب برفکی که به مقابله  از طریق واکسیناسیون در سطح وسیع و توانمند سازی شبکه ای از آزمایشگاه های سراسر کشور  انجامید و و وزارت رواندا به خاطر رویکرد استثنایی خود در مبارزه با بیکاری جوانان و چالش های جوانان در بخش کشاورزی   و همکاری با نهادهای دولتی  محلی و بخش خصوصی برای افزایش اشتغال جوانان در مناطق روستایی است این جایزه را به خود اختصاص دادند بیشتر

برندگان جایزه دیجیتالی سازی و نوآوری سیستم های پایدار  غذایی و جایزه نوآوری های توانمند سازی جوانان در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی   نیز از کشورهای بنگلاش ، برزیل و نیجربه  بودند بیشتر