مراسم رونمایی از ثبت جهانی نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات

مراسم رونمایی  از ثبت جهانی نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات

مراسم رونمایی از ثبت جهانی نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات که دیماه سال گذشته به عنوان سومین میراث جهانی کشاورزی ایران در سازمان خواروبار ملل متحد (فائو) به ثبت رسیده بود در روستای سنو واقع در در شهرستان گناباد با حضور استاندار خراسان رضوی آئین  برگزار شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در این مراسم  گفت: ثبت جهانی زعفران گناباد نشان دهنده ظرفیت غنی این شهرستان در تولید این محصول کشاورزی و اقدام بسیار ارزشمند برای معرفی قابلیت های کشاورزی کشور در سطح جهان به شمار می رود. استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد ثمره نگهداشت خدمات و فعالیتهای کشاورزی نیاکان این منطقه و نشان دهنده قابلیتهای مناطق روستایی مانند روستای سنوی این شهرستان است. بیشتر