معرفی گزارش وضعیت جهانی شیلات و آبزی پروری SOFIA

معرفی گزارش وضعیت جهانی شیلات و آبزی پروری SOFIA

در روز جاری  آخرینگزارش وضعیت جهانی شیلات و آبزی پروری SOFIA توسط معرفی مدیرکل فائو معرفی گردید.  براساس  این گزارش میزان مصرف سرانه ماهی در جهان به رکورد جدید 20.5 کیلوگرم در سال رسیده است و با تأکید بر نقش مهم آن در امنیت جهانی غذا ، انتظار می رود در دهه آینده نیز افزایش براساس گزارش جدید سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ، توسعه پایدار آبزی پروری و مدیریت موثر شیلات  از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی می شود میزان کل ماهی تولید شده در سال 2030 به 204 میلیون تن برسد ، که نسبت به سال 2018 15٪ افزایش داشته و سهم فزاینده آبزی پروری در مقایسه با 46٪ فعلی براساس گزارش وضعیت جهانی شیلات و آبزی پروری (SOFIA) افزایش یافته است. این رشد تقریباً نیمی از افزایش ثبت شده در دهه گذشته است و به  مصرف سرانه سالانه  ماهی مربوط می شود که پیش بینی می شود تا سال 2030 به 21.5 کیلوگرم برسد.

بیشتر