ملاحظات قانونی در پاسخ به کوید 19 برای کاهش خطر اختلال در سیستم های غذایی ماهیگیری و آبزی پروری

فائو در نشریه اخیر خود برخی از  حوزه هایی  که دولتها از طریق قوانین اضطراری در راستای  ایجاد یک  زنجیره مقاوم برای تأمین مواد غذایی بخش ماهیگیری مداخله کرده اند را مشخص می کند  و نشان می دهد چگونگی این اقدامات می توانند  توسط سایر کشورها را بکار گرفته شوند و به تضمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی  ، به ویژه برای مردمان بومی و زنان و در نتیجه به نیل به  اهداف استراتژیک فائودر ریشه کن سازی  گرسنگی ، ناامنی غذایی و سوء تغذیه کمک نمایند. بیشتر