با پیشنهاد  و هماهنگی  آقای دکتر  عمادی به عنوان رئیس کمیته راهبردی کشاورزی فائو  روزگذشته جلسه ملاقاتی بین مدیرکل فائو و روسای کمیته های  فنی  ( از جمله کمیته های  مسائل کالا ، شیلات ، جنگل )  در مقر فائو در رم برگزار گردید. در این نشست آقای عمادی ضمن تشریح نقش و اهمیت کمیته کشاورزی  در  کمک به فائو برای نیل به اهداف و  تعهدات ، خواستار هماهنگی و همکاری نزدیک  این سازمان با کشورهای عضو  گردید.

کمیته کشاورزی فائو همانند سایر کمیته های فنی ، نقش اساسی در تحقق وظایف این سازمان دارد. COAG ، به عنوان یک نهاد جانبی شورای فائو ، در سال 1971 توسط کنفرانس فائو تأسیس و هم اکنون 125 عضو دارد.
این کمیته سیاست های کلی و راهنمایی های نظارتی خود را در مورد موضوعات مربوط به کشاورزی (شامل زراعت ، باغداری ، دامداری ، آفات گیاهی و بیماری های حیوانات ، مدیریت آب و خاک ، تولید و امور پس از برداشت و غیره)  و همچنین ایمنی مواد غذایی ، تغذیه ، توسعه روستایی و مدیریت منابع طبیعی را ارائه می نماید.