سازمان ملل – سازمان خوار و بار جهاني وابسته به سازمان ملل در نظر دارد هفته آينده كنفرانسي در شهر رم برگزار مي كند كه در آن نقش حياتي پرندگان، حيوانات و درختان موجود در جنگل ها در بهبود امنيت غذايي و تغذيه مردم جهان مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد.

به گزارش ایرنا ‘كنفرانس بین المللی جنگل ها برای امنیت غذایی و تغذیه’ كه در دفتر فائو از 13 تا 15 ماه می برگزار می شود، سیاستگذاران، دانشمندان، بخش خصوصی، نهادهای سازمان ملل متحد، نهادهای غیردولتی و گروه هایی از كشاورزان را دور هم جمع خواهد كرد تا آگاهی از شیوه هایی كه جنگل ها به امنیت غذایی كمك می كنند را افزایش دهد.

اوا مولر، مدیر بخش اقتصاد، سیاستگذاری و تولیدات جنگل ها در فائو، گفت: ‘وقتی شما با مردم عادی درباره جنگل ها صحبت می كنید آنها به یاد خانه سازی، مبلمان یا وسایل سرگرمی می افتند و اساساً فكر نمی كنند كه جنگل ها به موضوع غذا هم ربط دارند.’

وی خاطر نشان كرد: ‘یكی از اهداف اصلی برپایی این كنفرانس جلب توجه عمومی به این كمكی است كه جنگل ها می توانند در امنیت غذایی و تغذیه داشته باشند.’

در اولین روز این كنفرانس كتاب ‘حشرات خوراكی’ رونمایی خواهد شد كه به نقش چند جانبه ای كه حشرات می توانند در امر تغذیه داشته باشند، می پردازد.