نشست استراتژی فائو برای کاهش فقر مفرط روستایی سه شنبه 18 ژوئن  در مقر  فائو در رم برگزار شد و طی آن چارچوب کار فائو برای کاهش فقر روستایی به نشست ارائه گردید. آقای دکتر عمادی نماینده دائم   کشورمان ضمن حضور در نشست سخنرانی نمود وی ضمن اشاره به هدف شماره یک توسعه پایدار که حذف گرسنگی در جهان است، فقر مفرط روستایی را و چالش های پیشرو برای کاهش آن را تشریح نمود. بیشتر