پایگاه دانش دامداری در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشست سه روزه ای  را از تاریح 28 لغایت 29 ایان ماه سال جاری در مقر این سازمان برگزار نمود. این پایگاه دست اندرکاران دامداری  از جمله سازمان های بین الدول ، موسسات دولتی ، مراکز تحقیقاتی ، سازمان  های ملی و منطقه ای ذیربط   را برای لحاظ نمودن مسائل دامداری در سیاست گذاری های بین المللی دور هم گرد می آورد. در نشست مذکور مضن طرح مسائل دامداری ، اطلاعات مربوط به پیشرفت های انجام شده  و فعالیت های دامداری در اقسا نقاط دنیا به اشتراک گذاشته شد  و ابتکار عمل ها و فعالیت های آتی کانون در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. آقای دکتر عمادی سفیر و نماینده دائم کشاورمان ضمن حضور در نشست مذکور در افتتاحیه سخنرانی نمود. بیشتر