رویداد  اقدامات چین برای کاهش فقر از طریق ارتقاء گردشگر ی با همکاری اتحادیه جهانی جهانگردی (WTA) و دفتر ملی گردشگری چین در رم  و  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در مقر قائو در رم برگزار شد.  در این نشست اطلاعات مربوط به بهترین تجارب  واقدام شده در کشور  چین در زمینه کاهش فقر مبتنی بر گردشگری کشاورزی   و سایت های جیاس GIAHS در این کشور  نیز به نشست ارائه شد و در خانمه نمایشگاه عکسی  از  این اقدامات ارائه گردید. برای مشاهده ویدیوی نشست اینجا کلیک کنید.