نشست های کمیته برنامه ریزی و کمیته مالی فائو  از تاریخ 4 لغایت 8 نوامبر در  مقر اصلی فائو در رم برگزار شد. در این جلسه مشترک   این دو کمیته  که در روز آغازین  نشست های  کمیته های مذکر بر گزار گردید سیاست های فائو از جنبه  های برنامه ریزی و مالی  با حضور مدیرکل فائو و مقامات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران  نیز به عنوان یکی از  12 کشور عضو  کمیته  برنامه فائو  در این جلسه حضور داشت ضمن  درخواست ارزیابی پروژه های همکاری فنی (TCP) در کشورهای  عضو  ،  از سیاست های جدید مدیرکل فائو از جمله ایجاد ساختاری برای توسعه نوگرایی  در بخش کشاورزی ،  حمایت از  تنوع زیستی  و نقش آن در بخش کشاورزی  تقدیر و حمایت خود را در این زمینه   این سیاست ها اعلام نمود.

پس از این جلسه مشترک یک روزه کمیته های برنامه ریزی و مالی طی روزهای بعدی  به ظور مستقل  کار خود را  ادامه دادند  و خاتمه نشست ها در   8 نوامبر  در نشستی مشترک  مصوبات خود را ارائه خواهد نمود.  در این نشست  جمهوری اسلامی ایران به  عنوان معاون نائب رئیس کمیته برنامه ریزی منتخب گردید.

کمیته های برنامه ریزی و مالی فائو  جمعا با 24  کشور عضو از ارگان های مهم  تصمیم گیری  برنامه های  آتی فائو و  همچنین بودجه این سازمان برای  نیل به این برنامه ها می باشند و مصوبات این   دو کمیته  طی دو گزارش جهت تصویب به شورای آتی سازمان تصویب نهائی ارائه می گردد.