با توجه به انتخاب آقای دکتر عمادی به عنوان گزارشگر سند کشاورزی بوم شناختی در طی چهل و ششمین نشست کمیته جهانی امنیت غذا (CFS) و به منظور آماده سازی زمینه های تهیه پیش نویس سیاست گذاری های  کمیته مذکور  در زمینه اگراکولوژی و سایررویکردهای نوآورانه  روز  جاری نشستی در فائو با حضور ایشان و سایر اعضای  کمیته امنیت جهانی غذا برگزار و سیاست های کمیته  در زمینه اگرواکولوژی و سایر رویگردهای نوآورانه مورد بررسی قرار گرفت.

کمیته جهانی امنیت غذا  هرساله بر روی یکی از محوری ترین مسائل مرتبط با امنیت غذا تاکید کرده و گزارش جهانی خود را ارائه می کند و جهت مدیریت و راهبری هر موضوع فردی را به عنوان گزارشگر انتخاب می نماید.  در چهل و ششمین نشست کمیته مذکور نماینده کشورمان با اکثریت آراءاز سوی کشورهای اروپایی عضو،  جهت راهبری سند کشاورزی بوم شناختی انتخاب و معرفی گردید.

گزارش علمی پانل متخصصین  (HLPE)  کمیته جهانی امنیت غذا در خصوص “کشاورزی بوم شناختی  و سایر رویکرد های نوآورانه  برای سیستم های غذایی پایدار جهت بهبود امنیت  غذایی و تغذیه”  که بر  لزوم توسعه رویکردهای پایدار در بخش کشاورزی جهت نیل به سیستم های غذایی پایدار  و  نقش و ظرفیت های کشاورزی بوم شناختی  در  ارائه راه حل های جامع  جهت غلبه بر چالش های پیش روی به روشی یکپارچه  نیز در نشست اکتبر کمیته ارائه  و مورد استقبال قرار گرفته بود  و گروه علمی پانل متخصصین ازکمیته امنیت جهانی غذا  به عنوان یک نهاد فراگیر ،  خواستار آغاز  فرایند  همگرائی سیاست ها در زمینه  کشاورزی بوم شناختی از طریق مشاوره با کلیه دست اندرکاران و دینفعان ذیربط برای تهیه  توصیه های مربوطه و ارائه آن  در نشست آتی  کمیته  در اکتبر 2020 گردید که نشست مذکور اولین نشست مربوطه بود. برای مشاهده ویدیوی کامل نشست اینجا کلیک کنید