نقش منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی ،  دسترسی و اشتراک منافع  منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی،گزارش جلسه چهارم تیم کارشناسان فنی و حقوقی در مورد دسترسی مزایای اشتراک گذاری، ویژگی های متمایز و شیوه های خاص بخش های مختلف منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی
نقش منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی در کاهش و سازگاری با تغییر آب و هوا ، تغذیه و منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی ، تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی .  آخرین گزارش مربوط به وضعیت  جهانی آن برای غذا و کشاورزی  از جمله موارد مهم دستور کار نشست بوده و در طی آن گزارش کلیه نشست های  تخصصی و گروه های کاری بین الدول  در منابع ژنتیک گیاهی ، دامی ، آبزی ، جنگل  و … به نشست ارائه خواهد گردید. بیشتر