وبینار بحران در حال وقوع : جلوگیری از فاجعه گرسنگی ناشی از کوید 19

وبینار بحران در حال وقوع : جلوگیری از فاجعه گرسنگی ناشی از کوید 19

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متخد (فائو)  با همکاری اتحاد پایان گرنسنگی سازما ملل وبینار سطح بالایی را در تاریخ 19 ماه ماه برای اطلاع رسانی  و اگاهی از یافته های  گزارش جهانی سال 2020   بحران غذا و فرصت های جلوگیری از فاجعه بی سابقه گرسنگی برگزار کرد.مدیر کل فائو، مدیر کل ، موسسه بین المللی تحقیقات سیاست های غذایی و مدیر بخش اضطرای فائو از جمله سخنرنان این وبینار بودند،برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

بیشتر