وبینار سازوکارهای تأمین مالی برای مواجه با کمبود آب در بخش کشاورزی در شرایط تغییرات آب و هوا

وبینار سازوکارهای تأمین مالی برای مواجه با کمبود آب در بخش کشاورزی در شرایط تغییرات آب و هوا

این وبینار  توسط چارچوب جهانی کمبود آب دربخش کشاورزی فائو (WASAG) و به میزبانی بخش آب و خاک فائو  برگزار گردید و  کارگروه مالی مکانیزم های تامین مالی مربوط به WASAG  در این وبینار چارچوب کاری  سازوکارهای تأمین مالی را به اشتراک گذاشتند. هدف گروه کاری مذکور  شناسایی و حمایت از رویکردهای جدید تأمین منابع مالی برای  اقدامات مربوط به کمیود آب  در بخش کشاورزی  در حوزه تغییرات آب  و هواست  به نحوی که از همسویی پروژه ها و فعالیت های  WASAG  اطمینان حاصل گردد. در این وبینار  چارچوب کاری و یک سری مطالعات موردی به نشست ارائه گردید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید