نشست امسال با توجه به  نامگذاری سال 2020 میلادی به عنوان ” سال بین المللی بهداشت گیاهی” در برگیرنده نشست های جانبی  متعدد و یک نشست وزراست  که مقرر بود در تاریخ 14 فروردین ماه  سال 99 ( 2 آوریل 2020) در طی  پانزدهمین نشست کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی برگزار گردد.  هدف از نامگذاری سال بین المللی بهداشت گیاهی که با پیشنهاد دولت فنلاند تصویب شده،  افزایش آگاهی از نقش حمایت  از بهداشت گیاهی در نیل به اهداف مهم جهانی منجمله پایان گرسنگی ، کاهش فقر ، حفاظت محیط زیست و تقویت توسعه اقتصادی  می باشد. اسناد نشست