پایگاه اطلاعاتی تصمیم گیری، جزینه و تحلیل سیاست های غذا و کشاورزی (The Food and Agriculture Policy Decision Analysis (FAPDA ، اطلاعات مربوط به سیاست های ملی  با بهر گیری از داده  های پایه  ارائه می دهد.این بانک اطلاعاتی حاوی بیش از 10000 تصمیم  در سیاست ملی و 2،000 چارچوب سیاست ملی برای 100 کشور در سراسر جهان است که از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و داده ها جمایت می کنند. در پی شیوع اپیدمی کوید 19 اطلاعات مربوط به اقدامات و سیاست های غوری اجرائی  توسط دولت ها در این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترسی می باشد. برای ورود به این پایگاه اطلاعاتی اینجا کلیک کنید