نشست  علمی سمپوزیوم جهانی فرسایش خاک  از تاریخ 15 الی  17 می 2019 در مقر  اصلی فائو در رم، ایتالیا برگزار  خواهد شد. فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی زمان حاضر اس که به  کاهش بهره وری کشاورزی، تخریب  عملکردهای اصلی اکوسیستم ها، تقویت ریسک  های مربوط به منابع آب وخاک  می گردد و در صورت  شدت منجر به جابجایی جمعیت می شود. سمپوزیوم از آخرین اطلاعات علمی مربوط به مدیریت فرسایش خاک و چارچوب ارزیابی موجود، جلوگیری و کنترل فرسایش خاک برای افزایش امنیت غذایی و خدمات اکوسیستمی را مورد بررسی قرار می دهد.

این سمپوزیوم به طور مشترک توسط سازمان  خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، مشارکت جهانی خاک (GSP)، پانل فنی بین الدول خاک   (ITPS)، کنوانسیون مبارزه با  بیابان زایی (UNCCD-SPI) و آژانس بین المللی انرژی اتمی  FAO / IAEA برای  تکنیک های هسته ای  مورداستفاده در صنایع غذایی و کشاورزی برگزار می گردد. بیشتر