پنجمین کنفرانس جهانی  کشاورزی خانوادگی در تاریخ 25 تا 29 مارس 2019 در شهر Derio-Bilbao (اسپانیا) برگزار شد. این کنفرانس بخشی از فرآیند ایجاد یک برنامه جامع، چندگانه و مشارکتی برای اجرای دهه کشاورزی خانوادگی  سازمان ملل متحد ( دهه 2019-2028) می باشد که در  نشست مجمع عمومی در دسامبر 2010  به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای بهبود معیشت کشاورزان خانوادگی در سراسر جهان و از این راه  کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار. به تصویب رسید. برای حضور در این کنفرانس از بیش از 200 نماینده کشورهای مختلف، سازمان های  مربوط به کشاورزان خانوادگی ، کمیته های ملی کشاورزی، انجمن های توسعه روستایی، تعاونی ها و مراکز تحقیقاتی برا ی حضورد در این کنفرانس مذکور دعوت به عمل آمده بود.  بیشتر