چرا محدودیت های صادرات نباید پاسخی برای کوید 19 باشد: درس گرفتن از تجربه برنج در آسیا و اقیانوسیه

گسترش COVID-19 عدم اطمینان زیادی را در تعدادی از جبهه ها از جمله در دسترس بودن منابع غذایی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی ، کشورها می توانند برای محدود کردن خرید مواد غذایی خود برای اطمینان از دسترسی بیشتر کوتاه مدت داخلی ، تشویق شوند. با این حال ، چنین محدودیت هایی می تواند باعث ایجاد ترس و در نتیجه افزایش قیمت در بازارهای بین المللی و اختلال در زنجیره های عرضه مواد غذایی شود. در طول بحران قیمت مواد غذایی در سال 2007-2008 ، محدودیت های تجاری به میزان قابل توجهی به افزایش قیمت مواد اولیه مختلف (45 درصد برنج و 30 درصد گندم) کمک منجر گردید  افزایش قیمت ها باعث بروز ناآرامی های اجتماعی در بسیاری از کشورها شده و تامین  غذا به ویژه غذاهای مغذی را برای فقرا دشوارتر کرده است.

 فائو در نشریه خود بطور مختصر ، درباره محدودیت های صادرات مواد غذایی اخیر اعمال شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه ، به تجزیه و تحلیل تأثیرات آنها ، می پردازد و توضیح داده که چگونه محدودیت های صادرات می تواند به واردکنندگان و صادرکنندگان آسیب برساند و نمونه هایی از سیاست های خوب را ارائه داده است. برای دانلود نشریه اینجا کلیک کنید