نشست کمیسیون کدکس مواد غذایی از تاریخ  8 الی 12 ژوئیه در ژنو برگزار می گردد.

کدکس مواد غذایی در برگیرنده کلیه استانداردهای  مواد غذایی اصلی، پردازش شده ، نیمه پردازش یا خام، برای توزیع به مصرف کننده است.  . Codex Alimentarius شامل مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی، مکمل های غذایی، بقایای آفت کش ها و داروهای دامپزشکی، آلاینده ها، برچسب گذاری و ارائه، روش های تجزیه و تحلیل و نمونه برداری، و بازرسی و گواهی های واردات و صادرات  می باشد ، کمیته Codex Alimentarius و نهاد های فرعی وابسته به  آن متعهد به تجدید نظر در مورد استانداردهای کدکس و متون مربوطه می باشند تا اطمینان حاصل شود کهبا دانش علمی روز و سایر اطلاعات مرتبط سازگار می باشند. بیشتر