چهل و سومین نشست شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 11 الی 12 فوریه 2020

چهل و سومین نشست شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 11 الی 12 فوریه 2020

چهل و سومین نشست شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی از تاریخ 11 الی 12 فوریه 2020  با حضور  نمایندگان کشورها در صندوق مذکور (Governor)و سفر ا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان های بین المللی مستقر در رم برگزار می گردد. با توجه به اینکه فقط 10 سال تا سال 2030  اهداف توسعه پایدار باقی مانده است  و با توجه به افزایش نامنی غذایی و گرسنگی در طی دو سال اخیر و  افزایش ضرورت  و چالش های دستابی به اهداف توسعه پایدار موضوع امسال نشست شورای حکام ” سرمایه گذاری  در نظام های 9ح