چهل و یکمین کنفرانس فائو   از تاریخ 22 الی 29 ژوئن 2019 در مقرفائو در رم برگزار می شود،   بحث عمومی امسال کنفرانس مهاجرت،  توسعه کشاورزی و روستایی” که  تحت آیتم 10 دستور کار با عنوان” بررسی وضعیت غذا و کشاورزی”  پیشنهاد گردیده است. یکی از  موراد مهم کنفرانس  انتخابات مربوط  به تعیید مدیرکل جدید فائو برای 4 سال 2019 -2023 خواهد بود و تا کنون چهار کاندیدا از کشورهای هند ، چین ، فرانسه و گرجستان برای رقابت در  طی کنفرانس معرفی خواهند شد. بیشتر