کاهش شاحص بهای مواد غذایی فائو در ماه آوریل

کاهش شاحص بهای مواد غذایی فائو در ماه آوریل

7 ماه مه 2020- رم : شاخص بهای مواد غذایی فائو در آوریل 2020 به طور متوسط 165.5 واحد به ثبت رسید که با کاهش 5.7  واحد (3.4 درصد) از مارس و به کمترین میزان خود از ژانویه 2019 تا کنون رسید. کاهش ماه آوریل سومین سقوط ماهانه متوالی در ارزش این شاخص است و تا حد زیادی به  اثرات منفی اپیدمی جهانی ناشی از کوید 19 در بازارهای بین المللی مواد غذایی ناشی شده است. بر همین اساس بر به جز زیر شاخص غلات ، که فقط اندکی کاهش یافته است ، تمام زیرمجموعه های دیگر شاخص کل ، کاهش چشمگیر ماهانه در ماه آوریل ، به ویژه شاخص شکر را به  ثبت کردند. سقوط قیمت های نفت خام بین المللی ، تقاضای نیشکر برای تولید اتانول را کاهش داده و تولید را به سمت تولید شکر سوق داده و در نتیجه امکان دسترسی به صادرات را نیز گسترش داده است. در همین حال ، اقدامات حبس در چندین کشور فشار نزولی بیشتری در تقاضا ایجاد کرده است. بیشتر