این گردهمائی  جهانی  که جهت شناخت توانمندی های نوآوری برای مناطق حاشیه ای   که با مشکلات شوری و کم  ابی  روبرو هستند در شهر دبی برگزار گردید.  این نشست به معرفی  آخرین پیشرفت ها در زمینه تحقیقات ، نوآوری ، توسعه و سیاست گذاری  در بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی در محیط های حاشیه ای ، یعنی مناطق آسیب پذیرجهان  در برابر تغییرات آب و هوایی ، کمبود آب و شوری  پرداخت. در این نشست  350  تن از سیاستمداران ، تصمیم گیرندگان ، دانشمندان و متخصصان ارشد  بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی  را دور هم گرد آورد. میزبان نشست مرکز بین المللی کشاورزی در مناطق شور  ICBA بود که با هماهنکی و حمایت وزارت مانیت غذایی امارات و بانک توسعه اسلامی  و هیت محیط زیست ابوظبی آنرا در شهر دبی برگزار نمودند. بیشتر
آقای دکتر عمادی  نماینده کشورمان نیز بر اساس دعوت به عمل آمده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از ایشان به عنوان رئیس کمیته راهبردی کشاورزی فائو در گردهمائی فوق الذکر شرکت و در دو  نشست از نشست های متعدد برنامه ریزی شده سخنرانی نمودند.

وی در نشست تخصصی 20 نوامبر  که تحت عنوان رویکرد نوآورانه برای ارتقاء  “کشاورزی حفاظت شده  در محیط حاشیه ای برای کشاورزان خانوادگی ” برگزار شد ، آقای دکتر  عمادی  در  زمینه کشت حفاظت شده به عنوان یک الگوی پایدار و خلاقانه برای کشاورزان خانوادگی در مناطق دیم حاشیه ای برای  نیل به هدف توسعه پایدار  سخنرانی و کمبود آب را  به عنوان مهمترین و محدودکننده ترین چالش های بخش کشاورزی و معیشت روستایی در خاورمیانه و شمال آفریقا  ذکر نمود و  ضمن یادآوری   دشوارتر شدن این چالش  در اثر تغییرات آب و هوایی ، کاهش بهره وری بخش کشاورزی و  تحت تاثیر قرار دادن میعشت  مردم و افزایش فقر و تعداد گرسنگان  ،  برای مواجهه با این روند مخرب که در نهایت  تهدیدی واقعی برای نیل به اهداف  شماره یک و دو  توسعه پایدار ( پایان فقر و حذف گرسنگی) می باشد بر  ضرورت  و فوریت توسعه رویکردها و فناوریهای مناسب و در عین حال ادغام مدیریت جامع و مؤثر در سطح ملی و جهانی  تاکید  نمود.  بیشتر

 شبکه جهانی اراضی شور با ابتکار عمل فائو و ایران تاسیس و شروع بکار کرد : نماینده کشورمان به عنوان رئیس کمیته  کشاورزی فائو  COAG    در نشست مورخ 21 نوامبر  تحت عنوان ” معرفی شبکه بین المللی زمین های تحت تاثیر شوری مشارکت جهانی خاک”  رسما تاسیس این شبکه را اعلام کرد و بیان داشت : ”بدون نوآوری و  شبکه سازی  قادر به مواجهه با  چالش های  روزافزون بخش کشاورزی نیستیم“ در این نشست نمایندگان کشورهای عراق و اژبکستان، موریتانی و سنگال و جیبوتی اعلام آمادگی کرده رسما عضویت در شبکه را اعلام نمودند. بیشتر

آقای دکتر کیخا ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در  گردهمائی مذکور حضور داشتند.