کنفرانس جهانی فناوری و نوآوری پایدار روز جاری با حضور 1027 شرکت کننده از 80 کشور جهان با هدف کمک و سرعت بخشیدن به توسعه و انتشار نوآوری های تکنولوژیکی برای نیل به اهداف توسعه پایدار از تاریخ 28 الی 30 نوامبر آغاز در بروکسل برگزار گردید. یکی از  هفت مبحث مطروحه در کنفرانس  مذکور گفتمان سطح بالای اقدام سیاسی  در زمینه   ” اگرواکولوژی برای سیستم های پایدار غذا برای نیل به اهداف توسعه پایدار  ” بود و آقای دکتر  عمادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در رم از سخنرانان اصلی این گفتمان بود.  وی ضمن تشریح اگرواکولوژی  اهمیت و نقش  نوآوری  در جهت تقویت اگرواکولوژی و انتقال به سمت سیستم های کشاورزی و غذایی پایدار را تشریح نمود. بیشتر

گفتمان  مذکور با هدف به اشتراک گذاری  دیدگاه های مربوط به  چگونگی کمک  علم و فناوری و نوآوری برای نیل به برنامه توسعه پایدار سال  2030  خاصه هدف شماره دو پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ارتقای کشاورزی پایدار برگزار گردید و ضمن شناسایی اقدامات و  سیاست  ها، نحوه تقویت و سرعت بخشیدن و اجرای اگرواکولوژی را تشریح نمود.

اگرواکولوژی به طور قابل توجهی می تواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) به  روشی یکپارچه  و جامع کمک نماید  و از پتانسیلی قوی برای کمک به دستیابی به هدف شماره  2  توسعه پایدار  “پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه”  برخوردار می باشد. افزایش بهره وری کشاورزی و معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و تضمین سیستم های تولید پایدار مواد غذایی و حفظ تنوع زیستی  از  جمله کمک های شایان توجه اگرواکوژی  برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد.

بیشتر

برنامه نشست