یکصد وشصت و یکمین نشست شورای فائو از  4 الی 8 آوریل 2019 در مقر  فائو  در رم برگزار خواهد شد.
شورای فائو   به مسائل مرتبط با وضعیت غذا و کشاورزی و فعالیت های فعلی و آتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از جمله برنامه کار و بودجه ، امور اداری و مدیریت مالی سازمان می پردازد.  جهت  دسترسی به اسناد نشست اینجا کلیک کنید