Opening Session FAO Council, 160th Session

یکصد و شصتمین نشست شورای فائو روز جاری   12 آذر ماه کار خود را با حضور نمایندگان کشورهای عضو  آعاز کرد. شورای فائو به عنوان  ارگان اجرایی کنفرانس سازمان فائو  مسائل مربوطه به وضعیت غذا و کشاورزی، فعالیت های فعلی و آتی فائو ، از جمله برنامه کاری و بودجه، مسائل اداری و مدیریت مالی سازمان و مسائل حقوقی را مورد بررسی خواهد داد.  آقای دکتر عمادی  به عنوان رئیس  کمیته راهبردی کشاورزی ضمن سخنرانی در یکصد و شصتمین نشست شورای فائو گزارش بیست و ششمین نشست کمیته  راهبردی کشاورزی  را  جهت بحث و تبادل نظر و تصویب به نشست ارائه  نمود. وی ضمن تشکر از فعالیت های رئیس اسبق به عنوان رئیس جدید کمیته کشاورزی حمایت فائو در زمینه های مختلف از جمله موارد ذیل را خواستار گردید: حمایت از کشورهای عضو برای نیل به اهداف توسعه پایدار 2030 ، توسعه دستورالعمل های داطلبانه جلوگیری از ضایعات و اتلاف مواد غذایی، حمایت از ده عنصر اساسی اگرواکولوژی و بازنگری و بررسی آنها، همکاری با دبیرخانه کمیته در خصوص پیش نویس قطعنامه  جهت لحاظ گردیدن بیشتر رویکردهای توسعه پایدار کشاورزی، از جمله اگرواکولوژی، در برنامه ریزی فعالیت های آتی  سازمان ایجاد یک استراتژی در زمینه تنوع زیستی در بخش های مختلف کشاورزی و آماده سازی چارچوب تنوع زیستی جهانی پس از 2020 ، جهت  مطالعه پاورپوینت سخنرانی ایشان اینجا کلیک کنید

 جهت دسترسی به کلیه اسناد نشست اینجا کلیک کنید.