شورای فائو   به مسائل مرتبط با وضعیت غذا و کشاورزی و فعالیت های فعلی و آتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از جمله برنامه کار و بودجه ، امور اداری و مدیریت مالی سازمان می پردازد.  از جمله موارد مهمی نشست آتی شورا  تضویب گزارش نشست های اخیر کمیته های برنامه ریزی و  مالی است.  برنامه چندسالانه کار فائو برای سال های 2020 الی 2023 نیز برای بحث و تصمیم گیری  به نشست ارائه خواهد شد . انتخابات نعیین  شش کشور  جدید  عضو هیات اجرائی برنامه جهانی غذا  و  گزارش فعالیت های این برنامه در  سال 2018  از دیگر موارد دستور کار نشست می باشند.  جهت  دسترسی به اسناد نشست اینجا کلیک کنید.