شورای فائو   به مسائل مرتبط با وضعیت غذا و کشاورزی و فعالیت های فعلی و آتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از جمله برنامه کار و بودجه  ، امور اداری و مدیریت مالی سازمان می پردازد.  از جمله موارد مهمی نشست آتی شورا  بررسی تغییرات برنامه کار و بودجه سال 2020-2021 ، تضویب گزارش نشست های اخیر کمیته های برنامه ریزی و  مالی و  ارائه گزارش  اجرای  برنامه کار سال 2019-2018  از دیگر موارد دستور کار نشست می باشند.  جهت  دسترسی به اسناد نشست اینجا کلیک کنید.