21 ماه مه روز جهانی چای

21 ماه مه روز جهانی چای

منشأ چای بیش از 5000 سال است ، اما سهم این محصول در کمک به بهداشت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی و اجتماعی  هنوز به همان اندازه برجسته است. در حال حاضر چای در بیش از 35 کشور جهان رشد یافته است و  بیش از 13 میلیون نفر از جمله کشاورزان خرد و خانواده های آنها  که به دلیل وضعیت معیشت خود به بخش چای وابسته هستند را پشتبانی می کند. روز بین المللی چای فرصتی برای تجلیل میراث فرهنگی ، فواید آن برای سلامت و اهمیت اقتصادی چای در کنار تلاش  برای تولید پایدار آن از “مزارع تا فنجان” و اطمینان از فواید آن برای مردم ، فرهنگ ها و محیط زیست برای نسل ها است بیشتر