چهاردهمین نشست کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی   وابسته به کنوانسیون بین المللی حفاظت از گیاهان (IPPC) از جمله جلسات ویژه در زمینه حفاظت از گیاهان و محیط زیست است که از تاریخ 1الی 5 آوریل 2019 در مقر فائو برگزاری می شود.
نقش کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی بررسی وضعیت حفاظت  از نباتات در سراسر جهان،شناسایی اقدامات کنترل برای جلوگیری از گسترش آفات به مناطق جدید، توسعه و  تصویب استانداردهای بین المللی، تنظیم قوانین و رویه های  حل اختلافات،  تصویب  دستورالعمل های مربوط به شناخت سازمان های منطقه ای  حفاظت از نباتات  و همکاری با سازمان های بین المللی در امور مربوط به این کنوانسیون را عهده دار می باشد.

بیشتر