افزایش گرسنگی و نا امنی غذایی در آفریقا

 به گزارش سازمان ملل متحد گرسنگی  در آفریقا در حال افزایش است. ناامنی غذایی در آفریقا همچنان رو به افزایش گذاشته و یک پنجم جمعیت یا 257 میلیون نفر از سوء تغذیه رنج می برند که حدود 35 میلیون نفر بیشتر از  این میزان  در سال 2015 می باشد. این یکی از یافته های اصلی گزارش مشترک دفتر منطقه ای آفریقای  سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقاست(ECA)  می باشد. براساس  این گزارش مشترک وسیع ترین  میزان شیوع کمبود مواد غذایی در آفریقای مرکز و غربی مشاهده شده است.
این گزارش نشان می دهد که پیشرفت های کلی برای دستیابی به اهداف جهانی تغذیه سازمان جهانی بهداشت برای سال 2025 در سطح قاره آفریقا بیش از حد  کند بوده  است.
اهداف تغذیه جهانی برای سال 2025، که توسط کشورهای عضو WHO در سال 2012 تصویب شده است، عبارتند از:
* دستیابی به کاهش 40 درصدی تعداد کودکان  زیر 5 سال که از نظر میران رشد عقب مانده اند؛

* دستیابی به کاهش 50 درصد کم خونی در زنان  در سن باروری؛
* دستیابی به کاهش 30 درصدی  کودکان با  وزن کم در هنگام تولد؛
* حصول اطمینان از افزایش اضافه وزن یا چاغی؛
* افزايش شيردهی انحصاری شش ماهه تا حداكثر 50 درصد؛ و
* کاهش و مرگ کیر کودکان به کمتر از 5 درصد.
در بیانیه ای مشترک این گزارش دستیار مدیر فائو و نماینده منطقه ای آفریقا، و دبیر اجرایی ECA اعلام داشتند: روند رو به وخامت در آفریقا به علت اقتصاد جهانی دشوار و بدتر شدن شرایط محیطی است  و این امر در بسیاری از کشورها  با درگیری ، تغییرات اقلیمی و افراط گرایی ترکیب شده است.