علیرغم آشفتگی های اقتصادی ناشی از تحریم های اقتصادی ، تولید خوراک ایران در پنج سال از طریق بهبود ضریب بهره برداری از ظرفیت و توسعه منابع صادراتی به میزان 2 برابر افزایش خواهد یافت.

دکتر مجید موافق قدیری ، رئیس انجمن صنایع خوراک ایران گفت: صنعت خوراک دام  در ایران سابقه ای 70 ساله دارد. در حال حاضر در کشور 645 واحد تولیدی  با ظرفیت تولیدی سالانه تقریبی 21 میلیون تن خوراک وجود دارد. تولید واقعی حدود 10 میلیون تن در سال است ، بدین معنی که این صنعت تنها 50٪ از ظرفیت تولید طراحی شده خود را  مورد بهره برداری قرار می دهد، در حالی که میزان مصرف کل خوراک در ایران 20 میلیون تن در سال تخمین زده می شود و 10،000 تن تقاضای باقیمانده  توسط محصولاتی که توسط شرکتهای دامی تولید می شوند ، تأمین می شود که معمولاً در ایران در آمار صنعت خوراک منعکس نشده است. وی افزود این تصویر در حال تغییر است زیرا اخیراً دولت حكمی را صادر كرد كه شركتهای دامی كشور باید تولید خوراك را متوقف كرده و واحدهای تولیدی خود را تا سال 2023 ببندند که این امر برای کارخانه های تولید خوراک ایران ،  دسترسی به یک بازار غیرمترقبه را فراهم می کند. وی گفت: “به طور کلی ، صنعت خوراک دام ایران در حال توسعه است و طی 10 سال آینده ، اگر برنامه های عملیاتی که برای صنعت پیش بینی شده تحقق یابد ، تولید خوراک دام در کشور به 26 میلیون تن در سال می رسد.” .

این صنعت تا حد زیادی به سیاست دولت بستگی دارد و تحت تأثیر قیمت محصولات پروتئینی موجود در بازار و یارانه به تولیدکنندگان خوراک دام است که هر دو توسط مقامات تعیین شده اند. علاوه بر این ، مسئله توزیع مواد غذایی بین تولید کنندگان خوراک دام وجود دارد ، که توسط دولت نیز مدیریت می شود و بعضا به نظر می رسد “نامناسب” است. بیشتر