ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از روش 137CS

ارزیابی فرسایش خاک با استفاده از روش 137CS

استفاده از روش 137CS برای ارزیابی فرسایش خاک    Use of 137CS for soil erosion assessment    فرسایش خاک مخرب ترین فرآیند زوال زمین بوده موجب انهدام خاک و آلودگی منابع آب می شود.مبارزه با فرسایش خاک مستلزم دسترسی به  داده هایی از جمله...