رویکردهای مدیریت منظر برای غذا و کشاورزی پایدار

رویکردهای مدیریت منظر برای غذا و کشاورزی پایدار

” منظر ها برای زندگی”  رویکردهای  مدیریت منظر برای غذا و کشاورزی پایدار منظر ها یا Landscapes مجموعه ای از مشخصه های فیزیکی، محیطی، انسانی، اقتصادی، نهادی و فرهنگی و منابع هستند  که  به طور مشترک دارایی و  ظرفیت های یک محیط زیست  را  تشکیل می دهند....