وضعیت جهانی امنیت غذائی و تغذیه

وضعیت جهانی امنیت غذائی و تغذیه  آخرین گزارش  وضعیت جهانی امنیت غذائی و تغذیه  فائو حاکی از تشدید ناامنی غذایی در مناطق تحت بحران های ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی است و سطح سوء تغذیه در جهان پس از سال‌ها کاهش مداوم بار دیگر افزایش یافته از 777 میلیون نفر در سال 2015...