پیشبرد نقش احیای طبیعی در جنگل های با مقیاس بزرگ  و احیاء منطقه آسیا و اقیانوس آرام

پیشبرد نقش احیای طبیعی در جنگل های با مقیاس بزرگ  و احیاء منطقه آسیا و اقیانوس آرام

پیشبرد نقش احیای طبیعی در جنگل های با مقیاس بزرگ  و احیاء منطقه آسیا و اقیانوس آرام این کتاب نتیجه  حاصل از یک کارگاه منطقه ای با عنوان «ترویج نقش احیای طبیعی در بازسازی جنگل های با مقیاس بزرگ: چالش ها و فرصت ها» است  که از تاریخ  19 تا 21 ژوئن...