چشم انداز محصولات زراعی و شرایط غذایی

چشم انداز محصولات زراعی و شرایط غذایی

بر اساس گزارش اخیر فائو درگیری های جاری و حوادث طبیعی مربوط به تغییرات اقلیمی باعث افزایش سطح  ناامنی شدید غذایی در جنوب آفریقا و خاورنزدیک  و در نتیجه  نیاز به کمک های بشردوستانه در این مناطق گردیده است. 39 کشور جهان، که تعداد سی ویکی از آنها در آفریقا، هفت در آسیا و...